liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-09-30 UNA zegt relatie met Curises opnieuw op

Rechter krijgt partijen weer aan tafel voor afwikkeling


WILLEMSTAD –
De rechter in het kort geding dat afgelopen vrijdag diende en waarin Curises eiste dat het eerder door UNA genomen besluit tot opzegging van de onderlinge relatie werd teruggedraaid, heeft geen uitspraak gedaan maar heeft de partijen wel weer aan tafel gekregen. Zij gaan weer met elkaar in overleg; niet meer over de beëindiging van de relatie, want dat is een feit, maar over de afwikkeling van zaken. Zo is maandag vastgelegd in een proces verbaal van de rechtszitting.

Toen partijen voor de rechter niet tot een vergelijk konden komen, gingen Curises voorzitter Stanley Betrian en Raad van Toezicht voorzitter Herman Behr in conclave. De witte rook die daar later uit omhoog cirkelde hield in dat de UNA eerdere brieven over opzegging van de verhoudingen met Curises intrekt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe brief waarin UNA bevestigt dat de relatie is opgezegd maar ook bereid is in overleg met Curises te treden over de afwikkeling van die opzegging. UNA en Curises beseffen dat de studenten die rekenden op een UNA diploma niet kunnen worden teleurgesteld. Bij de afwikkeling van zaken zal daar nadrukkelijk rekening mee gehouden worden.

Inventarisatie
De ‘cut-off date’ die UNA aanvankelijk stelde, dat Curises opleidingen die na 1 september 2008 starten geen aanspraak meer kunnen maken op het UNA diploma, is verschoven naar 1 november a.s. Tot die datum heeft Curises de kans een overzicht van alle bij Curises gestarte opleidingen aan de UNA kenbaar te maken. De UNA krijgt dan het aantal, de namen en andere persoonlijke gegevens van studenten van de verschillende Curises opleidingen om te waarborgen dat deze Curises studenten ondanks het feit dat de beëindiging van de relatie aanspraak kunnen maken op een UNA diploma na de studie met succes te hebben afgerond. Dat wil zeggen dat de verplichting tot afgifte van UNA diploma’s pas afloopt op het moment van de natuurlijke afloop van de opleiding die vóór 1 november 2008 is gestart. Ook die opleidingen, waarvoor Curises op dit moment en binnen alle redelijkheid contractuele verplichtingen is aangegaan, worden in de overgangsregeling meegenomen. De afwikkeling van de beëindiging van de relatie en dus ook de opstart van bepaalde nieuwe opleidingen binnen de UNA zullen uiterlijk 1 september 2009 zijn afgerond.
Om noch de studenten, noch elkaar schade te berokkenen, zijn partijen overeengekomen dat opleidingen die nu in het vat zitten en waarvoor Curises al verregaande, bindende afspraken heeft gemaakt met derden, mogelijkerwijs ook kunnen opstarten als ze voldoen aan de opleidingseisen voor het behalen van een UNA diploma. Vóór of uiterlijk 1 september 2009 zal UNA en meer in het bijzonder de SEF de nieuw te starten opleidingen overnemen. Daarmee zal de afwikkeling van de beëindiging van de relatie UNA met Curises een feit zijn.
Uiterlijk per einde van deze week zullen de advocaten van beide partijen samen zitten om nadere uitwerking te geven aan het bereikte akkoord. Het proces verbaal van de rechtbank meldt nog dat de onderhandelingen over de afwikkeling voortvarend moet worden aangepakt en dat bij onenigheid de
 
voorzitters Behr en Betrian moeten trachten eruit te komen. Lukt dat niet, dan komt de zaak weer voor de rechter.

Accreditatie is noodzaak
De aanzet voor het opzeggen van de relatie tussen UNA en Curises is al begonnen onder de vorige rector magnificus. Het is voor UNA niet langer vol te houden dat Curises opleidingen verzorgt waarvoor UNA diploma’s worden afgegeven, terwijl UNA geen werkelijke invloed heeft op het reilen en zeilen bij Curises. Tijdens de behandeling voor de rechtbank kwam op pijnlijke wijze aan het licht hoe een briefwisseling over het aanvragen van een aanwijzingsbevoegdheid, bovenop de accreditatie, voor de postinitiële master accountancy van Curises nimmer ter kennis is gebracht van rector magnificus prof Jeanne de Bruijn, hoewel zij uit hoofde van haar functie medebestuurslid was van Curises.
UNA verkondigt al geruime tijd dat het tijd is om via accreditatie uit te groeien tot een waardig regionaal kenniscentrum waar de leiders van de toekomst worden opgeleid. Accreditatie met buitenlandse instellingen opent voor UNA studenten de deur naar vervolgopleidingen aan instituten over de grens of werkervaring bij multinationale ondernemingen. Elk van de afdelingen moet aan voorwaarden voldoen om te kunnen worden geaccrediteerd. Prof. De Bruijn zei bij de opening van het nieuwe academische jaar nog: ”Accreditatie is geen luxe, maar een absolute noodzaak om UNA studenten de kans te geven hun vleugels over de grenzen uit te slaan bij toonaangevende regionale en internationale instituten voor hoger onderwijs”. Dat vereist dat de UNA een kwaliteitscontrole kan uitoefenen op het onderwijs op alle faculteiten en andere vormen van onderwijs die onder haar vleugels plaatsvinden. UNA heeft ervoor gekozen om de komende twee jaar het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO) alle bachelor en master opleidingen te laten accrediteren. Dit moet in 2009 en 2010 zijn beslag krijgen. Elk instituut voor hoger onderwijs kan per opleiding accreditatie aanvragen. De UNA heeft voor de postinitiële master (accountancy) opleidingen RA en RC accreditatie aangevraagd en deze laatste is al verkregen.