liveincuracao.com

advertising | contact

Curacao information - LiveInCuracao.com

2008-12-19 Deloitte verduidelijkt positie t.a.v. S

PERSBERICHT
19 december 2008.


Deloitte verduidelijkt positie t.a.v. SEI


WILLEMSTAD
– Opnieuw is er de afgelopen week een golf van suggestieve en negatieve berichtgeving opgelaaid rondom de rol van Deloitte in het SEI traject, waarbij Deloitte ook steeds wordt gekoppeld aan de persoon van Freddy Curiel. Met die berichtgeving wordt onder het mom van transparantie getracht Deloitte uit te sluiten van het SEI-traject.

Ongetwijfeld spelen bij deze uitspraken politieke belangen, wat Deloitte begrijpt maar niet kan goedkeuren. Deloitte voelt zich echter verplicht om nu stelling te nemen tegen uitspraken en beweringen, die onvolledig, onjuist en bewust misleidend zijn. Deze suggestieve informatiestroom wordt als zeer storend ervaren, omdat ze al dan niet opzettelijk de goede naam van en het publieke vertrouwen in Deloitte aan kan tasten. Deloitte moet hiertegen waken en optreden in haar belang maar ook meer algemeen in het belang van de beroepsuitoefening.

Geen partner meer
Om te beginnen moet de relatie Deloitte-Freddy Curiel worden verduidelijkt. Freddy Curiel is sinds 1 januari 2000 geen partner meer van Deloitte en kan sindsdien ook onmogelijk als eigenaar en/of directeur optreden. Hij is op parttime basis als gewaardeerde adviseur van de firma blijven fungeren. Daarbij wordt hij op verzoek van de zittende partners op specifieke projecten ingezet. Freddy Curiel is al lang geen partner meer, maar blijft altijd een voor iedereen inzetbare registeraccountant. In die hoedanigheid heeft hij ook op persoonlijke titel, en niet als adviseur van Deloitte, het voorzitterschap van de SEI commissie op zich genomen.
In de media is ook abusievelijk gesuggereerd dat de rol van Freddy Curiel als voorzitter van SOAB het onmogelijk maakt dat SOAB de coördinatie van het SEI programma op neutrale wijze kan doen. Het lijkt op zijn minst gerechtvaardigd om hierbij toe te lichten dat Freddy Curiel voorzitter is van de SOAB Raad van Toezicht en niet van de Raad van Bestuur. Noch de voorzitter, noch de andere leden van de Raad van Toezicht, hebben enige bemoeienis met het dagelijkse bestuur van de stichting en de door de stichting uit te voeren opdrachten. Aan de SEI commissie, voorgezeten door Freddy Curiel op persoonlijke titel, heeft Deloitte in de periode september 2007-maart 2008 via Managing Partner Alex Mollen en een collega secretariële ondersteuning gegeven.

Coördinatiebureau
De SEI commissie heeft het SEI programma voorbereid, waarin meer dan 125 initiatieven worden beschreven om sociale en economische achterstanden van Curaçao in een korte tijd aan te pakken (2). Hiermee is een investering van zo’n ANG 250 miljoen gemoeid, waarvan ANG 130 miljoen uit Nederland komt. In mei dit jaar is het programma door Nederland en door Curaçao geaccordeerd. Rond die tijd ontstond een discussie wie de uitvoering moest coördineren, vooral gezien het feit dat in het verleden bij veel ontwikkelingsprogramma’s grote bedragen zijn blijven liggen (=onderbesteding).
De overheid besloot een SEI coördinatiebureau op te zetten, maar calculeerde in dat het 6-9 maanden zou duren voordat dit bureau volledig operationeel kon worden. Daarom werd Deloitte gevraagd een offerte in te dienen om (a) het bureau op te zetten en (b) in de tussentijd alvast de coördinatietaken op zich te nemen, zodat het SEI snel van start kon gaan. Gezien de spoed en Deloitte’s ervaring met SEI besloot de overheid geen andere offertes aan te vragen, wat is toegestaan mits met goede redenen omkleed. Daarbij kreeg Deloitte wel het uitdrukkelijke verzoek om zoveel mogelijk gebruik te maken van de expertise die bij de ambtelijke diensten aanwezig is.
Met de offerte zou de inzet van 6,5 fulltimers zijn gemoeid voor een periode van 7 maanden. Tevens was er in het budget een post opgenomen voor het inhuren van derden (bv. communicatiespecialisten) om de 125+ SEI initiatieven voor te bereiden en te promoten, en om financieringsverzoeken voor specifieke projecten in een hoog tempo voor te bereiden. De totale begroting (en niet alleen, zoals gesuggereerd wordt, het honorarium van Deloitte) was tussen de ANG. 1,1 miljoen en ANG. 1,5 miljoen, afhankelijk van de mankracht die de overheid zelf zou kunnen leveren. Dit is rond de 0,5% van de totale SEI begroting.
Deze offerte heeft, om niet-zakelijke / politieke redenen niet tot een opdracht geleid, gecombineerd met veel negatieve publiciteit, wat op zich al voor Deloitte een aanzienlijke schadepost heeft opgeleverd. Nog even afgezien van de gevolgen voor het kantoor, betreurt Deloitte het in hoge mate dat door deze gang van zaken het SEI vertraagd is, waardoor Curaçao belangrijke en nodige verbeteringen misloopt. Het is absoluut onwaar dat Deloitte heeft aangestuurd op een vervolgopdracht voor zichzelf. Deloitte was en is nog steeds zelfs voorstander, en heeft dit ook vastgelegd, van een permanent coördinatiebureau. Deloitte’s inzet zou hierbij niet nodig of minimaal zijn geweest.

Ondersteuning nodig
Aangezien de coördinatiefunctie niet is doorgegaan, staat het Deloitte volledig vrij om op gelijke voet met andere consultancy bedrijven beschikbaar te zijn voor specifieke SEI deelwerkzaamheden in de sfeer van projectvoorbereiding of -uitvoering. Het gaat om 125 projecten, die voor een deel door de projecteigenaren zelf worden verzorgd. Vervolgens blijven er vele projecten over, waarvoor de projecteigenaren (vaak particuliere organisaties) ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan, vanwege diversiteit en omvang van het pakket, onmogelijk door één enkele consulting firma worden gegeven.
Deloitte heeft bijstand verleend bij het schrijven van het SEI programma, dat met inzet en steun van een brede laag van belangengroeperingen tot stand is gekomen. Dit betekent echter niet dat Deloitte in dat stadium al betrokken is geweest bij het voorbereiden en uitwerken van projecten. Deloitte heeft ook niet de pretentie over de capaciteit en expertise te beschikken om alle projecten en alle werkvelden te kunnen bestrijken. De kunst zit hem in de relativering, het kennen van je eigen sterkten en beperkingen, maar ook die van anderen. De projecten zijn niet van Deloitte, maar van vele projecteigenaren. Het SEI is niet van Deloitte, maar van de gehele gemeenschap.